Privacy

WeDeclare VOF, hierna “WeDeclare” “wij” of “ons”, hecht veel waarde aan de bescherming van data en u moet daarop kunnen vertrouwen. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

Het bezoeken van onze Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in voor de nieuwsbrief) van de Privacy Statement en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Op de website van ons worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Soorten persoonsgegevens

WeDeclare kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Wachtwoord
 • Woonadres
 • Klantnummer
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Social media data
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • IP-adres

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met WeDeclare
 • Aanmaken van een (demo-)account
 • Het opvragen van een offerte, informatie of demonstratie
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van WeDeclare
 • De verificatie van uw identiteit

De door WeDeclare verzamelde persoonsgegevens worden aldus vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk om gebruik te maken van onze diensten.

U dient de gegevens van uw account zelf actueel te houden binnen de declaratie applicatie. Bij het aanmaken van de gebruikersaccounts van uzelf en anderen geeft u toestemming om de persoonsgegevens van voormelde personen te gebruiken voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

WeDeclare kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met WeDeclare
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • De aanmaak van een (demo-)account
 • Het leveren van goede service en aftersale
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met WeDeclare
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WeDeclare rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

Openbaarmaking persoonsgegevens

WeDeclare zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijk openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, datacenter, dienstverleners en financiële instellingen.

Indien het noodzakelijk is dat WeDeclare in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Statement.

WeDeclare sluit met al deze partijen een dataverwerkingsovereenkomst waarin de derde partij de privacy van de gegevens waarborgt. Ook kan het mogelijk zijn dat WeDeclare persoonsgegevens moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten waartoe wij verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ons.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij u daarvoor uw toestemming geeft en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst is afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Statement.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens. (Wij wijzen u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Wij verbinden ons er toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. WeDeclare zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met gecertificeerde datacenters binnen de EU.